HYDROPOWER - vi er fremtiden

Vi er med og former fremtiden innen grønn og fornybar energi - solen utgjør en formidabel energikilde som bør utnyttes lokalt og sentralt.
Image

Vi prosjekterer og bygger solcelleparker med tanke på fremtidens energimiks i Norge!

Hydropower AS mener det er helt nødvendig å implementere flere energikilder i det norske energisystemet. Grunnen til det er at vi har en voldsom overvekt av regulert vannkraft, det er en stor og trygg ressurs, men kan utnyttes mye bedre i samspill med solkraft.

Ved å ha en større andel solkraft i energisystemet vil man kunne redusere nedtappingen av vannmagasinene og spare denne energien i et "batteri" i form av rent vann. Produksjonen fra solcellene vil dermed bidra til en mer skånsom nedtapping av innsjøer som hindrer negativ påvirkning for de organismene og dyrene som lever i de nedtappede sonene.

Dette kan unngås i større grad ved solenergi inn i energisystemet.  Ved å ha en større andel solkraft i energisystemet vil man kunne redusere nedtappingen av vannmagasinene og spare denne energien i et "batteri" i form av rent vann. Produksjonen fra solcellene vil dermed bidra til en mer skånsom nedtapping av innsjøer som hindrer negativ påvirkning for de organismene og dyrene som lever i de nedtappede sonene. Dette kan unngås i større grad ved solenergi inn i energisystemet.

Se prosjekter
Sol og næringsområder/tak
Kombinasjon av solceller på tak og på bakken i ubenyttede områder i næringsområder. Dette vil gjøre det attraktivt å etablere seg med tanke på  lavere strømkostnader for leietakere og eiere av byggene. Fordelen er at arealene allerede er tatt i bruk til industrielt formål. Ulempene kan være at eksisterende takflater ikke er dimensjonert for solcelleanlegg, samt en fare for konflikt om diverse eierforhold og distribusjonen av strøm internt på området.

Les mer

Sol og beitedyr
Solcelleanlegg som settes i tidligere eller planlagte hogstfelt og hvor anleggene blir bygget for full reversibilitet. Det vil si at fundamenteringen er f.eks jordskruer som enkelt kan skrues opp når anlegget skal demonteres. Dette gir ikke permanente avtrykk, ei heller beslaglegning av jord. Dette vil gi fullgode jordarealer som eventuelt kan dyrkes opp på en enkel måte etter at anlegget er demontert og man kan drive regenerativt jordbruk, da det ikke pløyes eller gjødsles med kunstgjødsel. Når det gjelder dyrevelferd blir dette godt ivaretatt, da dyrene får le for sol og regn. Rovdyrkonflikter blir redusert til et minimum ved at dyrene går inngjerdet.  I disse anleggene sendes solenergien direkte på høyspentnettet.

Les mer

Sol og dyrking
Solcelleanlegg som settes på dyrket mark. Dette er en unik måte å  kombinere energihøsting 1-2 meter over bakken og høsting av mat på bakken. Anleggene blir bygget for full reversibilitet. Det vil si. fundamenteringen er f.eks jordskruer som enkelt kan skrues opp når anlegget skal demonteres. Agrovoltaics er en driftsform som er mer utbredt lenger sør på kontinentet, men alle vet vi får et mildere klima på våre breddegrader. Det betyr at vi har stor mulighet til å bygge og drifte slike anlegg her i Norge også. Vi har et team som skal forske på forskjellige vekster i et anlegg vi har planlagt. Det vil gi svar på hva som er egnet å dyrke i slike anlegg, noe alle vil ha nytte av i fremtiden. I disse anleggene sendes solenergien  direkte på høyspentnettet, deler av strømmen kan også brukes i drivhus og vanningsanlegg.

Les mer

Hydropower AS mener det er helt nødvendig å implementere flere energikilder i det norske energisystemet.

Grunnen til det er at vi har en voldsom overvekt av regulert vannkraft, det er en stor og trygg ressurs, men kan utnyttes mye bedre i samspill med solkraft.

Ved å ha en større andel solkraft i energisystemet vil man kunne redusere nedtappingen av vannmagasinene og spare denne energien i et "batteri" i form av rent vann. 

Produksjonen fra solcellene vil dermed bidra til en mer skånsom nedtapping av innsjøer som hindrer negativ påvirkning for de organismene og dyrene som lever i de nedtappede sonene. Dette kan unngås i større grad ved solenergi inn i energisystemet. 

Samarebeide med oss?

Hydropower AS samarbeider med aktører på lokalt og nasjonalt nivå. Per i dag så ønsker vi å utvide vårt nettverk og søker flere samarbeidspartnere.
Kontakt oss