Prosjekter

Image
Image
Image
Image
Image
Image

  Vikersund Solcellepark Del 1

  Prosjektet fokuserer på dyrket mark, der det har vært grasproduksjon de siste 8 årene. Området er valgt til dette kombinasjonsformålet, da dette er en tungdrevet del av et større jorde. Dette prosjektet vil være sentralt for agrovoltaics forskning, og vil utforske potensialet for bærekraftig energiproduksjon og landbruk.

  Anlegget har en installert effekt på 2,25 Mw, noe som tilsvarer en årsproduksjon av strøm til nettet på ca 2,1 Gw/t. Anlegget dekker et flateareal på 9,8 Daa, med et totalt areal på 13 Daa, inkludert servicearealer.

  Agrovoltaics og forskning vil være det primære fokuset i dette anlegget. Det settes av deler i anlegget til forskning på mikrober og røtters utvikling, da gresset ikke slås, men kun beites for å fremme jordhelse. I tillegg vil det forskes på hvordan grasproduksjonen påvirkes av mer skygge og mindre fare for at gresset blir svidd. Dette vil også åpne opp for annen forskning som vil undersøke forholdet mellom solcellepark og flora.

  Dyrking og høsting i anlegget vil også være gjenstand for forskning og utvikling. Det skal utforskes hvilke grønnsaker, bær, frukt, etc. som vil være mest gunstige å dyrke i et slikt anlegg.

  Anlegget ble bygget 100% reversibelt, og oppstart av bygging var i tredje kvartal av 2023, og anlegget ble ferdigstilt i fjerde kvartal av 2023.
  Les mer
  • Prosjekt på hogstfelt, Dyrkbar mark
  • Årsproduksjon på 2,1 Gw/t
  • Areal på 9,8 Daa
  Image
  Image
  Image

   Vikersund Solcellepark Del 2

   Prosjekt på hogstfelt. Feltet har tidligere vært skog men etter hogst har området ligget brakk de siste 7 årene og kan på en enkel måte gjøres om til et kombinasjonsbruk med solcellepaneler og beiteområder inne i anlegget. Når levetiden for solcelleanlegget er over, vil området være av en kvalitet som tilsier at det med letthet kan dyrkes opp til hva som måtte være egnet. Grunnen til det er at røtter og kvist har råtnet og dyrene har gjødslet området naturlig. Anlegget er på 3,22 Mw installert effekt – det vil si en årsproduksjon av strøm til nettet på ca 3,05 Gw/t.  Anlegget har et flateareal på 12,1 Daa og arealet som er satt av til dette er 20 Daa totalt, inkl servicearealer. I dette anlegget er det primært sau, egnede type geiter, frittgående høner og birøkt som skal være i anlegget. Oppstart byggearbeider Q3 2023 - Ferdigstilt Q4 2023  Anlegget bygges 100% reversibelt. 
   Les mer
   • Prosjekt på hogstfelt, Dyrkbar mark
   • Årsproduksjon på 3,05 Gw/t
   • Areal på 12,1 Daa
   Image
   Image
   Image

    Solcellepark Sysle Energipark

    Prosjekt på næringsområde. Her vil det i første omgang settes opp et bakkemontert solcelleanlegg som dekker hele området. Når det skal realiseres bygg på området, vil deler av det bakkemonterte anlegget flyttes opp på takene på byggene. Dette vil gi en stor økonomisk gevinst for de som ønsker å etablere seg med tanke på lavere energikostnader. Anlegget er på 2,25 Mw installert effekt – det vil si en årsproduksjon av strøm til nettet på ca 2,1 Gw/t.  Anlegget har et flateareal på 9800 m2, arealet som er satt av til dette anlegget er 13 Daa totalt, inkl servicearealer.  Oppstart byggearbeider Q2 2023 - Ferdigstilt Q3 2023  Tillatelse gitt  Anlegget bygges 100% reversibelt.
    Les mer
    • Prosjekt på næringsområde
    • Årsproduksjon på 2,1 Gw/t
    • Areal på 9 800m2